Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO klawiszowe.pl

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:    

CEIDG

 

Dane przedsiębiorstwa:

MED-ART

Tłoki 94a

64-200 Wolsztyn

REGON: 301380018 NIP: 923-163-66-59

tel: 518 600 868, 68 400 57 35

 

Adres do korespondencji, reklamacji i odstąpienia od umowy:

SKLEP MUZYCZNY, ul. Wodna 12,  64-200 Wolsztyn1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Załączniki:
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym klawiszowe.pl prowadzony jest przez MED-ART Marcin Baer, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a, o numerze NIP EU PL9231636659, o numerze REGON 301380018.; adres poczty elektronicznej: sklep@klawiszowe.pl
1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Definicje:
1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7. NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.klawiszowe.pl.
1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - MED-ART Marcin Baer, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a, o numerze NIP EU PL9231636659, o numerze REGON 301380018.
1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.3.14. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej
1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.3.16 B-STOCK lub DEMO / R - towar pełnowartościowy pochodzący z ustawowego, 14 dniowego zwrotu od klienta lub powystawowy. Może (ale nie musi) nosić ślady używania w postaci drobnych zarysowań, odcisków palców, mieć zdjęte folie ochronne z wyświetlacza itd. Objęty jest standardową gwarancją producenta/dystrybutora.


2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
2.1.3. Newsletter.


3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.
3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.
3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.
4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Wpłynięcie Zamówienia do sklepu potwierdzone zostaje automatycznym e-mailem na podany adres Klienta.
4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Na towary oznaczone statusem UŻYWANE wystawiona będzie Faktura marża (chyba, że w ogłoszeniu napisano inaczej).


5. Sposoby płatności
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Numer rachunku: 66 1090 1463 0000 0001 1908 0117.

5.1.3. Płatność gotówką w sklepie
5.1.4. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu tpay (szybki przelew)
5.1.5. system ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A. lub eRaty SANTANDER Consumer Bank

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


6. Koszt, termin i sposoby dostawy
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
6.1.1. (wykreślony)
6.1.2. Przesyłka kurierska; Przesyłka kurierska pobraniowa.
6.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wartości Zamówienia, wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce WYSYŁKA i ZWROTY.
6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@klawiszowe.pl lub też pisemnie na adres: MED-ART, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a.
7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


8. Tryb postępowania reklamacyjnego


8.1 Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@klawiszowe.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 •          imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 •          datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 •          przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 •          wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.


8.2 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,       znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8.3 Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.


9. Prawo odstąpienia od umowy
 


9.1 Prawo odstąpienia od umowy:

     


9.1.1. Konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub formularza przed jego upływem. Złożenie oświadczenia może nastąpić także na formularzu odstąpienia od umowy załączonym do przesyłki.

Klient może pobrać formularz odstąpienia od umowy:  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

    Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@klawiszowe.pl lub listownie na adres:

SKLEP MUZYCZNY
ul. Wodna 12
64-200 Wolsztyn9.1.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.

9.1.3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sklepem. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

9.1.4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni kalendarzowych.

9.1.5. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na nasz adres. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.1.6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz wartości najtańszej, standardowej przesyłki towaru przesłanego do Klienta, o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Klienta. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9.1.7. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów.

9.1.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9.1.9. Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


10. Postanowienia końcowe
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.3. Rozstrzyganie sporów:
10.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
10.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


 

 

WARUNKI GWARANCJI SERWISOWEJ:

1.    Gwarant: Klawiszowe.pl, ul. Wodna 12, 64-200 Wolsztyn
2.    Karta gwarancyjna jest ważna w okresie określonym w ofercie, licząc od daty wydania towaru.
3.    Urządzenie do serwisu należy dostarczyć na własny koszt.
4.    Gwarancja będzie respektowana po przesłaniu przez nabywcę wraz z uszkodzonym urządzeniem:
a) czytelnie wypełnionego dokumentu serwisowego
b) oryginalnego opakowania fabrycznego
c) wszelkich niezbędnych załączników do uruchomienia urządzenia
5.    W przypadku braku oryginalnego opakowania lub złego opakowania urządzenia za szkody powstałe w transporcie odpowiada klient.
6.    Gwarant może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
a)    Niezgodności danych w dokumentach i na urządzeniu (np. nr seryjne)
b)    Naniesienia poprawek w dokumentach przez osoby nieupoważnione
c)    Zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych
d)    Zmian konstrukcyjnych w urządzeniu
7.    Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w okresie 28 dni roboczych począwszy od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres ten może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.
8.    Klient może ubiegać się o wymianę urządzenia jeżeli w okresie gwarancyjnym serwis dokona 5 napraw a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające jego używanie (do ilości napraw nie zalicza się czyszczenia, konserwacji, wymiany bezpieczników lub napraw wynikających ze zużycia na skutek eksploatacji) lub też serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
9.    Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych: zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwa instalacja i montaż, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, zastosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzenia głośników i wzmacniaczy wynikające z przekroczenia mocy znamionowej, czyszczenie, konserwacja oraz LCD do 30% uszkodzenia jego obszaru.
10.    Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, zużycia się materiałów eksploatacyjnych (np. gumki pod klawiszami)
11.    Gwarancja zostaje wydłużona o czas naprawy urządzenia.
12.    Urządzenie po naprawie odsyłane jest do klienta na koszt gwaranta.
13.    Żaden zapis gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego z art. 556.


Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu