Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO klawiszowe.pl ważny od 1.01.2023r.

 

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:    

CEIDG

 

Dane przedsiębiorstwa:

MED-ART

Tłoki 94a

64-200 Wolsztyn

REGON: 301380018 NIP: 923-163-66-59

tel: 518 600 868, 68 400 57 35

 

Adres do korespondencji, reklamacji i odstąpienia od umowy:

SKLEP MUZYCZNY KLAWISZOWE.PL, ul. Żeromskiego 30,  64-200 Wolsztyn1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3a. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych.
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8. GWARANCJE / TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach Konsumentów.
12. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodność treści cyfrowej z umową.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Załączniki:
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym klawiszowe.pl prowadzony jest przez MED-ART Marcin Baer, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a, o numerze NIP EU PL9231636659, o numerze REGON 301380018.; adres poczty elektronicznej: sklep@klawiszowe.pl
1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Definicje:
1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7. NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.klawiszowe.pl.
1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - MED-ART Marcin Baer, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a, o numerze NIP EU PL9231636659, o numerze REGON 301380018.
1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.3.14. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej
1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.3.16 B-STOCK lub DEMO / R - towar pełnowartościowy pochodzący z ustawowego, 14 dniowego zwrotu od klienta lub powystawowy. Może (ale nie musi) nosić ślady używania w postaci drobnych zarysowań, odcisków palców, mieć zdjęte folie ochronne z wyświetlacza itd. Objęty jest standardową gwarancją producenta/dystrybutora.
1.3.17. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.3.18. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod.


2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
2.1.3. Newsletter.
2.1.4. Wycena instrumentu.
2.1.5. Porównywarka
2.2.  Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.
3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.
3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3a. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych.
3a.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@klawiszowe.pl
3a.2.    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3a.3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
3a.4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
4.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.
4.5.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Wpłynięcie Zamówienia do sklepu potwierdzone zostaje automatycznym e-mailem na podany adres Klienta.
4.5.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
4.5.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Na towary oznaczone statusem UŻYWANE wystawiona będzie Faktura marża (chyba, że w ogłoszeniu napisano inaczej).
4.7. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


5. Sposoby płatności
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Numer rachunku: 66 1090 1463 0000 0001 1908 0117.

5.1.3. Płatność gotówką w sklepie
5.1.4. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu tpay (szybki przelew)
5.1.5. system ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A. lub eRaty SANTANDER Consumer Bank

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w punkcie 5.2. Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować zamówienie. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.
5.4. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, a więc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta opisanego w § 9 Regulaminu.


6. Koszt, termin i sposoby dostawy
6.1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem Sklepów Stacjonarnych.
6.2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
6.3. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Zamówione Towary są dostarczane do Klienta. Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu.
6.4. W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
6.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
6.7.1. Odbiór osobisty w stacjonarnych salonach sprzedaży Sprzedawcy (Wolsztyn, Ksawerów).
6.7.2. Przesyłka kurierska; Przesyłka kurierska pobraniowa, Przesyłka do Paczkomatu InPost.
6.8. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wartości Zamówienia, wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce WYSYŁKA i ZWROTY.
6.9. Deklarowany termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
6.9.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.9.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 


7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@klawiszowe.pl lub też pisemnie na adres: MED-ART, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a.
7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


8. Gwarancje / Tryb postępowania reklamacyjnego
8.1.    Reklamacja z tytułu gwarancji.
8.1.1.    Nowe Produkty oferowane w Sklepie mogą posiadać Gwarancję udzieloną przez producenta lub dystrybutora Towaru, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8.1.2.   W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia, okresu i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu. Okres gwarancji jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,
8.1.3.    dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu,
8.1.4.    dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji - zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub udostępniona na stronie Sklepu,
8.1.5.    gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 11 Regulaminu, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu, z mocy prawa.
8.1.6. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.
8.2.    Reklamacja.
8.2.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
8.2.2.    podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 10, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
8.2.3.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
8.2.4.    zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@klawiszowe.pl, przez dedykowany formularz on-line: https://klawiszowe.pl/dokument-reklamacji-f-7.html lub pisemnie na adres: SKLEP MUZYCZNY KLAWISZOWE.PL, ul. Żeromskiego 30,  64-200 Wolsztyn.
8.2.5.    w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
8.2.6.    w przypadku niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
8.2.7.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania,
8.2.8.    w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
8.2.9.    Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową),
8.2.10.    w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio
a)    pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu,
b)    pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu,
c)    obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu, wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11 Regulaminu, o obniżeniu ceny,
d)    w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu – zwraca im cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
8.2.11.    odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.


8.2. Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy poprzez dedykowany formularz on-line na stronie https://klawiszowe.pl/dokument-reklamacji-f-7.html lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 •          imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 •          datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 •          przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 •          wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.9. Prawo odstąpienia od umowy
9.1 Prawo odstąpienia od umowy
9.1.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub formularza przed jego upływem. Złożenie oświadczenia może nastąpić także na formularzu odstąpienia od umowy załączonym do przesyłki.

Klient może pobrać formularz odstąpienia od umowy:  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

    Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@klawiszowe.pl lub listownie na adres:

SKLEP MUZYCZNY
ul. Żeromskiego 30
64-200 Wolsztyn9.1.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się:
a)    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
b)    dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części
c)    dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
d)    dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


9.1.3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sklepem. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

9.1.4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni kalendarzowych.

9.1.5. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na nasz adres. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

9.1.6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz wartości najtańszej, standardowej przesyłki towaru przesłanego do Klienta, o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Klienta. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9.1.7. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów.

9.1.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zapis dotyczy np. klawiatur sterujących lub interfejsów audio oferowanych wraz z oprogramowaniem).
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
10.1.    W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 11 Regulaminu.
10.2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
10.3.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.4.    Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10.5.    W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
10.6.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.


11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach Konsumentów.
11.1.    Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych, instytucji, stowarzyszeń etc) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
11.2.    Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 11.1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
11.2.1.    niedozwolonych postanowień umownych,
11.2.2.    odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
11.2.3.    prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
11.2.4.    zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
11.3.    Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
11.4.    Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 11.1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.


12. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodność treści cyfrowej z umową.
12.1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
12.2. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
12.3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.
12.4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:
a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
12.5. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym spoczywa na Sprzedawcy.
12.6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, postanowienia ust. 48-51 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
12.7. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
12.8. Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umowy sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
c) być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.
12.9. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:
a) dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
12.10. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 12.9. powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
a) Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
12.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 12.8. lub 12.9., jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 12.8. lub 12.9., oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
12.12. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.
12.13. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
12.14. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
12.15. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 12.9. Regulaminu, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
12.16. Domniemania określone w ust. 13.14. oraz 13.14. nie mają zastosowania, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
12.17. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.
12.18. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.
12.19. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;
c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;
d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w 12.17. i 12.18. Regulaminu;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
12.20. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.
12.21. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny.
12.22. Umowy sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczanie Sprzedawcy lub wytwarzanie przez Konsumenta innych treści.
12.23. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
12.24. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
12.25. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.
12.26. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.27. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
12.28. Jeżeli zmiana, o której mowa w 12.27. Regulaminu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w 12.27. Regulaminu. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia 12.25. - 12.27. Regulaminu stosuje się odpowiednio. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym.13. Postanowienia końcowe
13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
13.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
13.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż ci o których mowa w § 11 Regulaminu. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
13.3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż ci o których mowa w § 11 Regulaminu. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
13.4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
13.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
13.6. Rozstrzyganie sporów:
13.6.1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
13.6.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
13.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
13.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO klawiszowe.pl ważny do 31.12.2022 roku.

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:    

CEIDG

 

Dane przedsiębiorstwa:

MED-ART

Tłoki 94a

64-200 Wolsztyn

REGON: 301380018 NIP: 923-163-66-59

tel: 518 600 868, 68 400 57 35

 

Adres do korespondencji, reklamacji i odstąpienia od umowy:

SKLEP MUZYCZNY, ul. Żeromskiego 30,  64-200 Wolsztyn1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Załączniki:
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 

1. Postanowienia Ogólne
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym klawiszowe.pl prowadzony jest przez MED-ART Marcin Baer, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a, o numerze NIP EU PL9231636659, o numerze REGON 301380018.; adres poczty elektronicznej: sklep@klawiszowe.pl
1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Definicje:
1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7. NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.klawiszowe.pl.
1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - MED-ART Marcin Baer, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a, o numerze NIP EU PL9231636659, o numerze REGON 301380018.
1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.3.14. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej
1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.3.16 B-STOCK lub DEMO / R - towar pełnowartościowy pochodzący z ustawowego, 14 dniowego zwrotu od klienta lub powystawowy. Może (ale nie musi) nosić ślady używania w postaci drobnych zarysowań, odcisków palców, mieć zdjęte folie ochronne z wyświetlacza itd. Objęty jest standardową gwarancją producenta/dystrybutora.
1.3.17. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
2.1.3. Newsletter.


3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.
3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.
3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.
4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Wpłynięcie Zamówienia do sklepu potwierdzone zostaje automatycznym e-mailem na podany adres Klienta.
4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Na towary oznaczone statusem UŻYWANE wystawiona będzie Faktura marża (chyba, że w ogłoszeniu napisano inaczej).


5. Sposoby płatności
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Numer rachunku: 66 1090 1463 0000 0001 1908 0117.

5.1.3. Płatność gotówką w sklepie
5.1.4. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu tpay (szybki przelew)
5.1.5. system ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A. lub eRaty SANTANDER Consumer Bank

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


6. Koszt, termin i sposoby dostawy
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
6.1.1. (wykreślony)
6.1.2. Przesyłka kurierska; Przesyłka kurierska pobraniowa.
6.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wartości Zamówienia, wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce WYSYŁKA i ZWROTY.
6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@klawiszowe.pl lub też pisemnie na adres: MED-ART, 64-200 Wolsztyn, Tłoki 94a.
7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


8. Tryb postępowania reklamacyjnego


8.1 Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy poprzez dedykowany formularz on-line na stronie https://klawiszowe.pl/dokument-reklamacji-f-7.html lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 •          imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 •          datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 •          przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 •          wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.


8.2 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,       znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców a także wszelkich podmiotów (np. osób prawnych) i innych niebędących konsumentami (instytucji, urzędów).


9. Prawo odstąpienia od umowy
 


9.1 Prawo odstąpienia od umowy:

     


9.1.1. Konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub przedsiębiorca indywidualny, zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub formularza przed jego upływem. Złożenie oświadczenia może nastąpić także na formularzu odstąpienia od umowy załączonym do przesyłki.

Klient może pobrać formularz odstąpienia od umowy:  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

    Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@klawiszowe.pl lub listownie na adres:

SKLEP MUZYCZNY
ul. Żeromskiego 30
64-200 Wolsztyn9.1.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.

9.1.3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sklepem. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

9.1.4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni kalendarzowych.

9.1.5. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na nasz adres. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.1.6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz wartości najtańszej, standardowej przesyłki towaru przesłanego do Klienta, o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Klienta. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9.1.7. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów.

9.1.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9.1.9. Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


10. Postanowienia końcowe
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.3. Rozstrzyganie sporów:
10.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
10.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


 

 

WARUNKI GWARANCJI SERWISOWEJ:

1.    Gwarant: Klawiszowe.pl, ul. Spółdzielcza 1, 95-054 Ksawerów.
2.    Gwarancja jest ważna w okresie określonym w ofercie, licząc od daty wydania towaru.
3.    Urządzenie do serwisu należy dostarczyć na własny koszt.
4.    Gwarancja będzie respektowana po przesłaniu przez nabywcę wraz z uszkodzonym urządzeniem:
a) czytelnie wypełnionego dokumentu serwisowego
b) oryginalnego opakowania fabrycznego lub opakowania, w którym towar dostarczony został do Nabywcy
c) wszelkich niezbędnych załączników do uruchomienia urządzenia
5.    W przypadku braku oryginalnego opakowania lub złego opakowania urządzenia za szkody powstałe w transporcie odpowiada klient.
6.    Gwarant może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
a)    Niezgodności danych w dokumentach i na urządzeniu (np. nr seryjne)
b)    Naniesienia poprawek w dokumentach przez osoby nieupoważnione
c)    Zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych
d)    Zmian konstrukcyjnych w urządzeniu
7.    Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w okresie 28 dni roboczych począwszy od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres ten może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.
8.    Klient może ubiegać się o wymianę urządzenia jeżeli w okresie gwarancyjnym serwis dokona 4 napraw a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające jego używanie (do ilości napraw nie zalicza się czyszczenia, konserwacji, wymiany bezpieczników lub napraw wynikających ze zużycia na skutek eksploatacji) lub też serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
9.    Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych: zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwa instalacja i montaż, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, zastosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzenia głośników i wzmacniaczy wynikające z przekroczenia mocy znamionowej, czyszczenie, konserwacja oraz LCD do 30% uszkodzenia jego obszaru, baterie i akumulatory.
10.    Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, zużycia się materiałów eksploatacyjnych (np. gumki pod klawiszami).
11.    Gwarancja zostaje wydłużona o czas naprawy urządzenia.
12.    Urządzenie po naprawie odsyłane jest do klienta na koszt gwaranta.
13.    Żaden zapis gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego z art. 556.


 REGULAMIN PROMOCJI „3 LATA GWARANCJI na instrumenty YAMAHA, KAWAI i ROLAND”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady promocji „3 lata gwarancji na instrumenty YAMAHA, KAWAI i ROLAND” dalej jako „Promocja".

2. Organizatorem Promocji jest MED-ART z siedzibą w Tłoki 94a,64-200 Wolsztyn, NIP 9231636659, właściciel sklepu KLAWISZOWE.PL („Organizator” lub „KLAWISZOWE.PL”).

§ 2. Promocja

1. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora dodatkowej rocznej gwarancji („Dodatkowa gwarancja”) na fabrycznie nowe instrumenty marki ROLAND, KAWAI i YAMAHA, („Produkt Promocyjny”) na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne nowe oznaczone na stronie organizatora www.klawiszowe.pl zielonym napisem „3 lata gwarancji – tylko u nas”.

3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne zakupione w sklepach stacjonarnych i internetowych KLAWISZOWE.PL na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Produkty Promocyjne objęte Promocją rekomendowane są do użytku domowego.

5. Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres 1 (jednego) roku, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej 2-letniej gwarancji producenta. W przypadku Produktów Promocyjnych biorących udział w Promocji, łączny okres gwarancji trwać będzie 3 lata, liczone od daty zakupu Produktu Promocyjnego.

6. Dodatkowa Gwarancja udzielana jest na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej obowiązującej dla zakupionego Produktu Promocyjnego.

7. Realizując prawa z Dodatkowej gwarancji Nabywca zobowiązany jest okazać kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego oraz potwierdzenie uzyskania Dodatkowej gwarancji o którym mowa w § 5 ust. 4 poniżej.

§ 3. Termin i miejsce Promocji

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20.10.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 4. Uczestnicy Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, które dokonały zakupu Produktów Promocyjnych w sklepach, o których mowa w § 2 ust. 3 powyżej („Nabywca”).

2. Biorąc udział w Promocji, Nabywca potwierdza, że zakup Produktu Promocyjnego nie miał bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 5. Zasady Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Nabywca musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego objętego Promocją w okresie od dnia 20.10.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. w Sklepie, o którym mowa w § 2 ust. 3 powyżej,

2) zachować kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego,

2. Za dzień zakupu Produktu Promocyjnego uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

§ 6. Utrata prawa do udziału w Promocji

Nabywca traci prawo do udziału w Promocji oraz do Dodatkowej gwarancji jeżeli:

1) nie spełni w terminie jakiegokolwiek z warunków Promocji wskazanych w Regulaminie,

2) realizując prawa z Dodatkowej gwarancji nie okaże kopii paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego oraz potwierdzenia uzyskania Dodatkowej gwarancji o którym mowa w § 5 ust. 4 powyżej.

§ 7. Udział w Promocji

Nabywca może wziąć udział z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż aby wziąć udział w Promocji i uzyskać Dodatkową Gwarancję na więcej niż jeden Produkt Promocyjny, Nabywca musi spełnić warunki Promocji określone w Regulaminie co do każdego z takich Produktów Promocyjnych.

§ 8. Udział w innych formach promocji Organizatora

Udział Nabywcy w Promocji nie wyklucza udziału w konkursach, loteriach, programach lojalnościowych oraz innych akcjach promocyjnych Organizatora dotyczących Produktu Promocyjnego.

§ 9. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie mogą̨ być́ zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje@klawiszowe.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://klawiszowe.pl/dokument-reklamacji-f-7.html

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do e-mail Nabywcy oraz opis powodu reklamacji wraz z treścią żądania reklamacyjnego.

4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji, w przypadku reklamacji zgładzanych za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wysłania wiadomości e-maila na adres poczty elektronicznej Organizatora, w przypadku zaś reklamacji składanych za pośrednictwem formularza kontaktowego decyduje data przesłania formularza za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Nabywcy przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe prawo przysługuje Nabywcy również w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z postępowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie.
7. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy pokrywa Nabywca.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.klawiszowe.pl.

2. Udział Nabywcy w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji określonych w Regulaminie.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
4. 
Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu